Cookie beleid H.v.v Laakkwartier

De website van H.v.v Laakkwartier is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen & Waarden

NORMEN & WAARDEN STATUUT H.V.V. LAAKKWARTIER

 

1.  Wij respecteren elkaar en anderen

Elke vorm van samenwerking, zeker bij een teamsport als voetbal, kan alleen goed plaatsvinden als wij alle deelnemers (medespelers, tegenstanders, assistent-scheidsrechters, scheidsrechters en bezoekers) gelijk behandelen, gebaseerd op wederzijds respect. Intimidatie, vloeken, schelden en het toewensen van allerlei ziektes passen daar niet bij. Dat geldt ook voor pesten om fysieke kenmerken.

 

2.  Wij hebben gelijke rechten

HVV Laakkwartier heeft een multicultureel ledenbestand en is daarmee een afspiegeling van het deel van Den Haag waar ons complex is gelegen. Binnen de vereniging wordt niet gediscrimineerd en stellen wij ons tolerant op zowel naar onze medeleden als ook naar onze gasten.

 

3.  Wij helpen en steunen de vereniging

De vereniging bestaat uit leden die zich aaneen hebben gesloten met als  gemeenschappelijk doel het uitoefenen van de voetbalsport. De leden hebben rechten en plichten welke voortvloeien uit hun lidmaatschap. Indien met name de plichten door de leden gezamenlijk onvoldoende worden ingevuld verliest de vereniging haar draagvlak en uiteindelijk haar bestaansrecht. Het lidmaatschap van de vereniging is dus niet vrijblijvend maar schept ook verplichtingen.  

 

4.  Geen diefstal, drugs of wapens

U zult begrijpen dat diefstal van zaken van de vereniging of van medeleden/bezoekers niet wordt getolereerd. Ook het meebrengen en/of verspreiden van (soft-)drugs of zogenaamde geestverruimende middelen is bij ons absoluut verboden. Hetzelfde geldt voor het bij u dragen van (steek-)wapens. Wanneer u wordt betrapt op één van deze zaken zal u als lid van de vereniging  worden verwijderd en indien nodig zal aangifte bij de Politie worden gedaan. Ook maken wij gebruik van video bewaking, en registratie.

 

5.  Taal

Onze vereniging heeft een multicultureel karakter. Onze leden hebben allerlei verschillende achtergronden. We respecteren iedereen en verwachten dat u dat ook doet. Om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar altijd kan begrijpen stellen wij als regel dat er op ons terrein Nederlands wordt gesproken. Dit geldt voor spelers, leiders, trainers en clubscheidsrechters. En liefst ook ouders. Op deze manier voorkomen we onnodige misverstanden.

6.  Ouders en supporters

Prachtig natuurlijk als ouders/supporters enthousiast meeleven en aanmoedigen, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat het om plezier gaat. Als Laakkwartier wint is dat natuurlijk het leukst, maar verliezen hoort er nu éénmaal ook bij. Sommige ouders/supporters gaan wel eens te ver in hun aanmoedigingen en verliezen zich in respectloos gedrag of bedenkelijk taalgebruik. Dat willen we absoluut niet. Zulke mensen kunnen we missen als kiespijn. Ze verzieken daarmee de sfeer, het plezier van de spelers, het aanzien van de club en zijn bepaald geen voorbeeld. Het is ouders/supporters niet toegestaan zich binnen de hekken te begeven. Dit is alleen toegestaan aan de begeleiding.

 

7.   Wij accepteren beslissingen van scheidsrechters

Zoals ieder mens, dus ook onze spelers en begeleiders in en rond het veld, maken ook (assistent-) scheidsrechters tijdens wedstrijden fouten. Het inschatten van situaties is moeilijker geworden. Verplaatst u zich maar eens in de positie van een (assistent-) scheidsrechter. Dat valt niet altijd mee. Daarbij komt nog dat statistisch gemeten het aantal twijfelgevallen voor en tegen elkaar in evenwicht houdt. Daarnaast merkt ook onze club dat de animo onder scheidsrechters en de aanwas van nieuwe scheidsrechters, onder invloed van het verbale en zelfs fysieke geweld tijdens wedstrijden, de laatste jaren sterk is afgenomen. Het gedrag jegens (assistent-) scheidsrechters moet worden verbeterd. Daaraan wil ook onze vereniging haar bijdrage leveren. Er zijn rond de wedstrijd voldoende momenten om met de wedstrijdleiding op beschaafde wijze van gedachten te wisselen. Ongefundeerde dan wel onbeschaafde kritiek van spelers en vanaf de zijlijn vinden wij te allen tijde te gemakkelijk en ongepast.

 

8.  Wij zijn zuinig op onze eigendommen

Voor een verantwoorde sportbeoefening investeren wij veel van onze financiële middelen in ons complex en de benodigde sportmaterialen. Deze middelen brengen onze leden en sponsors zelf bijeen en betalen wij eigenlijk allemaal zelf. Onze vereniging heeft geen commerciële doelstelling, dus worden jaarlijks alle inkomsten vrijwel onmiddellijk weer in de vereniging geïnvesteerd. Het herstel van onnodige schade of verlies van sportattributen gaat onmiddellijk ten koste van andere activiteiten. Het is dan ook niet meer dan normaal dat wij zuinig zijn op onze eigen spullen en opzettelijke vernielers aansprakelijk stellen voor aangebrachte schade aan onze eigendommen. Mocht er per ongeluk iets kapot gaan, dan melden we dat zo snel mogelijk, zodat het tijdig kan worden hersteld en er geen ongelukken kunnen gebeuren.

 

9.  Wij houden ons aan onze afspraken

In de sport is tijd heel belangrijk. Veel draait om tijd. Hoe laat beginnen we? Hoe laat moeten we verzamelen? Om alles in goede banen te laten verlopen, spreken wij tijden met elkaar af, die duidelijk op onze website worden aangegeven. Wij houden ons aan de afgesproken tijden en zijn op tijd. Mocht het zo zijn dat iemand van de afspraken moet afwijken, dan informeren wij elkaar op zo vroeg mogelijke termijn. Bent u, om wat voor reden dan ook, afwezig bij wedstrijden, geef dit dan tijdig aan bij uw trainer/leider. Met andere woorden: we komen onze afspraken na en spreken elkaar daar op aan.

10. Wij luisteren naar elkaar

Trainers/elftalleiders geven aanwijzingen aan spelers, die deze opvolgen. In het veld is de aanvoerder de spreekbuis van het team. De communicatie met de trainer/coach en de wedstrijdleiding is tijdens de wedstrijd voorbehouden aan de aanvoerder. Ook schreeuwen de spelers geen verwijten naar elkaar, want dit bevordert de motivatie niet. In het veld is onderling positief coachen te waarderen, maar negatieve, afbrekende opmerkingen horen op een voetbalveld niet thuis.


11.  Wij gebruiken geen (verbaal) geweld

Wij accepteren en propageren geen lichamelijke en/of geestelijke intimidatie op en rond de velden. Tijdens het spel kan scherp, maar sportief gespeeld worden. Blessures veroorzaken pijn en verpesten de spelvreugde voor langere of kortere tijd. Dat is niet alleen vervelend voor de sportieve ontwikkeling als speler en team, maar ook voor de maatschappelijke positie van betrokken spelers en begeleiders. Het kan en mag niet zo zijn dat spelers tijdens trainingen of wedstrijden door onbesuisd of door opzettelijk ruw spel geblesseerd raken. Ook buiten de lijnen is er geen enkele reden tot het hanteren van welke vorm van geweld dan ook.


12.  Rol ouders bij jeugdwedstrijden

De ouders van onze jongste jeugd zijn verplicht aanwezig bij de uit- en thuiswedstrijden van hun kind, of zorgen voor goede begeleiding door een volwassen persoon. Extra aandacht vragen wij voor het vervoer bij uitwedstrijden; helaas zijn wij de laatste jaren geregeld geconfronteerd met elftallen waar niet voldoende vervoer was om naar een uitwedstrijd te gaan. Hierdoor moest de wedstrijd soms worden afgezegd en dat leverde de vereniging dan een boete van de KNVB op.

Indien de leider van het elftal constateert dat er bij aanvang van het seizoen onvoldoende ouders beschikbaar zijn om een bijdrage te leveren aan het vervoer dan zal hij / zij een vervoersschema opstellen. Dit houdt in dat iedere ouder ingedeeld zal worden om zorg te dragen voor het vervoer. U als ouder krijgt dit ruim van tevoren te horen. Indien u zelf bent verhinderd om te rijden of u heeft geen vervoer dient u zelf voor een oplossing te zorgen. Vraag een oom/tante/broer/zus of eventueel een andere ouder van het team of hij/zij uw vervoersbeurt kan overnemen.

De bovenstaande regeling is niet vrijblijvend. Bij het niet naleven van bovenstaande zal de coördinator Jeugdvoetbal genoodzaakt zijn om passende maatregelen te nemen.

De vervoersregeling geldt voor de gehele jeugdafdeling. Bij de leeftijdsgroepen O12 t/m O08 is het verplicht dat ouders meegaan met hun kind en zorgen voor vervoer. 

 

13.  Wij roken en drinken waar het mag en met mate

Gebruik van alcohol en tabak gaan niet goed samen met het streven naar sportieve prestaties. Roken in de kantine, en overige ruimten en kleedkamers is wettelijk verboden. Spelers nuttigen geen alcohol tijdens trainingen en wedstrijden, ook in de rust van een wedstrijd is het gebruik van alcohol uitgesloten. Alcohol in de kleedkamers is verboden. Naast een vereniging waar mensen gezellig onder en met elkaar van de voetbalsport genieten, zijn wij in de eerste plaats een sportvereniging. Overmatig gebruik van alcohol hoort daar niet thuis. Onze medewerkers van de kantinecommissie hebben de uitdrukkelijke opdracht om geen alcohol meer te schenken aan bezoekers van onze kantine, indien het alcoholgebruik overmatig is gestegen. Alcoholische drank wordt alleen genuttigd in het clubgebouw of op het terras. We laten natuurlijk geen drankverpakkingen en blikjes achter op en rond de velden. Bovendien willen wij een kindvriendelijke club zijn en hebben daarbij ook te maken met de gezondheid van onze jeugd. Juist op de tijden dat de jeugd voor wedstrijden en trainingen gebruik maken van onze accommodatie zijn onze leden terughoudend ten aanzien van alcoholgebruik.

14.  Boetes

Als u een boete hebt gekregen als gevolg van een gele of rode kaart, dan wordt die boete door de KNVB automatisch van de rekening van de HVV Laakkwartier afgeschreven. Deze boete kan door de vereniging op u worden verhaald.

Boetes die worden toegekend aan uw team worden, indien hiertoe aanleiding is, na hoofdelijk te zijn omgeslagen, op u verhaald.

15.  Wij houden ons aan de regels, ze zijn er niet voor niets

Binnen de voetbalsport zijn veel regels nodig. Regels opgelegd door bijvoorbeeld de KNVB, de (rijks-) overheid en regels van de HVV Laakkwartier zelf. Dit normen & waarden statuut geldt als een gedragscode en is daar een goed voorbeeld van. Als lid van onze vereniging onderschrijft u deze gedragscode. Leden zijn aanspreekbaar op overtreding van deze gedragscode, de KNVB regels en ander onbetamelijk gedrag. Leden die constateren dat anderen zich niet als zodanig gedragen en zich ook niet laten corrigeren moeten dit melden bij de direct verantwoordelijke(n).

Als men zich (bij herhaling) niet houdt aan deze gedragsregels, volgen er maatregelen. Als men daar vervolgens niets van heeft geleerd, dan volgt uitschrijving en is men niet langer speelgerechtigd voor onze vereniging.

 

Voor de omgang tussen de sportende leden en begeleiders ( trainers, leiders en verzorgers ) zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im) materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

16.  Vrijwilligers

De vereniging is nog altijd voor een deel afhankelijk van vrijwilligers. Denk hierbij aan bestuurstaken, jeugdbestuur, beheer van het buurthuis Laakkwartier, onderhoud van de opstallen, inzet kantine bij evenementen, clubscheidsrechter en assistenten, teamleiders, trainers, etc. Voor sommige taken kan een passende financiële vergoeding binnen de kaders van de regeling vrijwilligers worden geboden.

Een antecedenten onderzoek maakt onderdeel uit van ons aanname beleid. Voor begeleiders ( trainers, leiders en verzorgers ) wordt een VOG aangevraagd, hetgeen elke 3 jaar wordt herhaald. Begeleiders zijn lid van de KNVB en vallen hierdoor onder het tuchtrecht van de KNVB.

Vrijwilligers zijn verplicht om kennis te nemen van ons normen en waarden statuut, alsmede expliciet de gedragsregels welke op hen van toepassing zijn.

17.  Website

     Op http://www.laakkwartier.nl/ vindt u alle benodigde informatie onder:

 • Clubinformatie
 • Wedstrijden en trainingen
 • Teams  


18.  Contributiebetaling

De vereniging is voor de inning van de contributie een samenwerking aangegaan met NIKKI. Op de website staat beschreven onder contributie wat deze samenwerking voor u als lid betekent en welke afspraken van toeppassing zijn.  

Bij een contributieachterstand is NIKKI gerechtigd om deze achterstand ter hand te stellen aan een incassobureau. De bijkomende kosten komen bovenop de achterstallige vordering en zijn voor uw rekening. Bij aanhoudende achterstand zal de coördinator (jeugd-) voetbal melden dat u niet meer mag voetballen en deelnemen aan trainingen zolang de achterstand bestaat. Zodra de achterstand is betaald, hoort u via dezelfde persoon wanneer u weer mag voetballen en trainen.

 

19.  Beëindiging van uw lidmaatschap / overschrijving

Het seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli van het daaropvolgende jaar, en wordt telkens automatisch met één seizoen verlengd.

Indien u het lidmaatschap van de vereniging Laakkwartier wilt beëindigen, kunt u dit uitsluitend per e-mail kenbaar maken aan de [email protected]. U wordt dan uitgeschreven met ingang van het nieuwe seizoen. De contributieverplichting loopt altijd door tot aan het eind van het lopende seizoen. Dus indien u met ingang van een nieuwe seizoen uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient u dit uiterlijk op 30 juni per e-mail te hebben gemeld aan de [email protected]. Wilt u tevens overschrijving naar een andere vereniging dan moet dit vóór 15 juni van het lopende seizoen geschieden.

 

20.  Kleding

Iedere speler dient in het bezit te zijn van een Laakkwartier – tenue bestaande uit:

>        Een rood -zwart geblokt Laakkwartier shirt;’

>        Een zwart sportbroekje met logo;

>        Rode kousen met een zwarte omslag en logo;

 

Daarnaast:

>        Scheenbeschermers; niet te koop bij Laakkwartier;

>        Voetbalschoenen; niet te koop bij Laakkwartier;

>        De kleding is te koop in de winkel op onze club (voor openingstijden zie de website).

Indien de kleding niet op orde is kan er niet worden gevoetbald.

 

21.  Sponsorkleding

Enkele teams voetballen in sponsorkleding. Wellicht geldt dat ook voor uw team. Soms krijgt u zelfs een trainingspak en een tas gesponsord die u persoonlijk meekrijgt naar huis en waar u dus zuinig op moet zijn. Het is niet de bedoeling dat u het trainingspak of de tas ook gebruikt op andere momenten of voor andere gelegenheden. U mag deze alleen dragen of gebruiken bij voetbalactiviteiten van de vereniging. Daarover worden door de leider of trainer instructies gegeven. Bij overstap naar een ander team of bij het verlaten van de vereniging moeten deze worden ingeleverd. Bij vermissing of beschadiging wordt u aansprakelijk gesteld.

 

22.  Wedstrijden / Trainingen

De teams worden bij de jeugd samengesteld door de coördinator jeugdvoetbal in overleg met trainers en leiders. Bij de senioren worden de selectie teams bepaald door de aangestelde trainer. De overige teams in overleg met de coördinator seniorenvoetbal.

Let er op dat u zich houdt aan de op website vermelde verzameltijd. Spelers, maar ook ouders dienen zich aan de aanwijzingen van de coördinator, trainers, leiders en andere kaderleden te houden. In het veld is de scheidsrechter de baas.

Bent u echt verhinderd te spelen of te trainen, meldt u zich dan tijdig af volgens afspraak bij uw trainer of leider. Bij niet of te laat afschrijven volgt een schorsing. Het omkleden voor wedstrijden en trainingen doe je in de kleedkamers en niet buiten op de tribune.

Na iedere training of wedstrijd wordt geadviseerd te douchen. Probeer aan de trainingen van uw team deel te nemen.

 

23.  Gebruik kleedkamers, ballenstokken, verplaatsbare doeltjes en velden

We vragen uw medewerking bij het netjes achterlaten van de kleedkamers na trainingen en wedstrijden. Niet alleen thuis, maar ook bij uitwedstrijden. Na u komen er vaak weer anderen en niets is vervelender dan zich te moeten omkleden in de rommel van anderen.

Ook vragen we uw medewerking om de ballenstokken en verplaatsbare doeltjes na gebruik terug te zetten op de plek waar deze oorspronkelijk thuishoren. Als een ieder hieraan meewerkt gaan onze materialen langer mee en kunnen we mede hierdoor de contributiebijdrage beperkt houden.

 

HVV Laakkwartier: 01-04-2023

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!